@_taG   2002 - mixed media 360x170 cm

 

 

logo roula sorour